KVH Československo 1945-1990 ČSLA PS SNB VMV LM

       |Stejnokroje|        |Výstroj|        |Výzbroj|        |OPZHN|
  Nová stránka 1

Členství

Akce

Výstroj a výzbroj

Články a recenze

Zajímavé odkazy

Diskusní fórum

Bazar

Kontakt

  1

Nárameníky Československé a Československé lidové armády v letech 1951 až 1959

1. ledna 1951 byl podle stejnokrojového předpisu Československé armády z roku 1950 zaveden nový vzor nárameníků. Tento vzor však neměl v Československu žádnou historickou tradici, pokud neuvažujeme vycházkové nárameníky armády a četnictva, které se ovšem značně od těchto odlišovaly a byly určeny pouze pro praporčické a důstojnické stupně. Jednalo o jako v řadě dalších případů o přebírání symboliky sovětské armády. V Sovětském svazu, respektive v Rusku šlo o tradiční nárameníky od dob carského Ruska, jejichž používání bylo přerušeno pouze v období od vzniku Rudé armády do roku 1943, kdy byly opět zavedeny společně s řadou nových stejnokrojových součástek. Ač tyto nárameníky pochopitelně prošly za desítky let dílčími změnami, jsou v ruské armádě a řadě nástupnických států SSSR zavedeny doposud. V rámci Varšavské smlouvy byla obdoba sovětských nárameníků vyjma Československa zavedena ještě v Bulharsku a Rumunsku. V Československu bylo od jejich používání upuštěno koncem roku 1959, kdy byly zavedeny nárameníky částečně odkazující na tradice předmnichovské ČSR.

Ačkoliv se v naší armádě jednalo o násilně zavlečený prvek, nelze přehlédnout fakt, že se jednak jednalo o velice reprezentativní nárameníky a zároveň se z nich dalo vyčíst mnohem víc informací než jen dosažený stupeň vojenské hodnosti.

U vojáků z povolání bylo z nárameníků možno zjistit následující čtyři údaje:

● stupeň vojenské hodnosti
● druh vojska
● rozlišení na skupinu zbraní nebo služeb (v terminologii se používá pro skupinu zbraní též označení "velitelská", pro skupinu služeb pak "inženýrská a technická")
● odbornost

Z vycházkových nárameníků vojáků základní služby oproti vojákům z povolání nebylo možno zjistit rozlišení na skupinu zbraní či služeb. Ze služebních a polních nárameníků pak bylo možno určit pouze vojenskou hodnost a podle barvy hodnostních pásků pouze odlišit příslušníka pěchoty a výsadkáře od ostatních druhů pozemních vojsk. Protože služební a polní nárameníky vojáků základní služby byly ze základního materiálu stejnokroje, bylo možno ještě odlišit vojáky letectva v dobách zavedení šedomodrých stejnokrojů.

Pro porozumění terminologii považuji za vhodné vysvětlit základní pojmy, které budu v textu dále používat. Jde o termíny používané i v oficiálních materiálech.

● Nárameník - nárameník jako celek, ale i ve smyslu základní plochy nárameníku
● Lemovka - barevný lem okraje nárameníku, široký cca 2mm
● Stuha - stuha s vyšívaným vzorem tvořící základní plochu nárameníku důstojníků a generálů
● Průsvit - barevný proužek ve stuhách důstojnických nárameníků

Řada informací o vzhledu nárameníků vyplývá z fotografií, nebudu je tedy více popisovat, zaměřím se v textu pouze na základní údaje a rozklíčování informací z náramníků.
 

Nárameníky mužstva a poddůstojníků základní služby

tyto nárameníky jsou přišívací a lze rozdělit do dvou kategorií:  ● vycházkové
                                                                                               ● služební a polní (jsou totožné)

Hodnostní označení:

Vojín - bez hodnostního označení
Svobodník - jedna páska široká 10mm
Desátník - dvě pásky široké 10mm, mezery mezi páskami 2mm
Četař - tři pásky široké 10mm, mezery mezi páskami 2mm
Rotný - jedna páska široká 30mm
Staršina - jedna páska široká 30mm a na ní kolmá páska široká 15mm do tvaru T

Vycházkové nárameníky
Nárameník je vyztužen, má šířku 6cm a délku podle velikosti blůzy, je zkosen do špičky a opatřen malým stejnokrojovým knoflíčkem barvy khaki u letectva šedomodrým (příp. mořeným). Podle barevné kombinace nárameníku a lemovky určují druh vojska. Na nárameníku ve spodní části u ramenního švu nosil mořený rozlišovací znak odbornosti. Vzhledem k tomu, že v 50. letech nebyl zaveden žádný vševojskový rozlišovací znak lze zjednodušeně říci, že vojáci vševojskových, resp. střeleckých odborností nenosili rozlišovací znak žádný. Bez rozlišovacích znaků byli např. i příslušníci PTP. Rozlišovacím znakům se bude samostatně věnovat jiná studie, kterou připravuji. Zde jsou zmíněny jen jako nedílná součást nárameníků.

Tabulka pro určování druhů vojsk podle barevné kombinace nárameníku, lemovky a hodnostních pásek:

Druhy vojsk Nárameník Lemovka Hodnostní pásky
Pěchota, výsadkové vojsko, hradní stráž (do r. 1952)
 
     
Dělostřelectvo, tankové vojsko, protiletadlové vojsko
 
     
Spojovací vojsko, železniční vojsko
 
     
Ženijní vojsko, chemické vojsko, zeměměřičstvo, stavební vojsko, PTP (TP)      
Letectvo
 
     
Týlové a administrativní jednotky - zdravotnictvo, intendantstvo, automobilnictvo, justice, administrativa      

Služební a polní nárameníky
Nárameníky jsou bez výztuhy ze základní látky stejnokroje (pozemní vojsko khaki, letectvo šedomodrá - v době zavedení těchto stejnokrojů), hodnostní označení je na nich provedeno stejnou barvou hodnostních pásek stejným způsobem jako na vycházkových náramenících a nenosí se zde rozlišovací znaky.

 

Nárameníky poddůstojníků z povolání

odpovídají svým vzhledem nárameníkům vojáků základní služby, jsou však navlékací jako nárameníky důstojníků. Hodnostní pásky jsou u všech druhů vojsk v barvě žluté pro skupinu zbraní a bílé pro skupinu služeb. Rozlišovací znaky jsou stříbřité pro skupinu zbraní, zlatové pro skupinu služeb (tj. "kontrastní" proti barvě hodnostních pásků). Stejnokrojový knoflíček je u obou skupin zlatový. Poddůstojníci z povolání existovali od hodnosti četař do hodnosti staršina.

 

Nárameníky důstojníků z povolání

tyto nárameníky lze rozdělit do tří kategorií:  ● vycházkové
                                                                   ● služební
                                                                   ● polní

Hodnostní označení:

Nižší důstojníci (menší hvězdy): podporučík - jedna hvězda
                                                poručík - dvě hvězdy
                                                nadporučík - tři hvězdy
                                                kapitán - čtyři hvězdy
Vyšší důstojníci (větší hvězdy):  štábní kapitán - jedna hvězda (zrušeno 1953)
                                                major - dvě hvězdy (do r. 1953), jedna hvězda (od r. 1953)
                                                podplukovník - tři hvězdy (do r. 1953), dvě hvězdy (od r. 1953)
                                                plukovník - čtyři hvězdy (do r. 1953), tři hvězdy (od r. 1953)

Vycházkové a služební nárameníky jsou v podstatě totožné. Rozdíl je zde pouze v materiálu vyšívané stuhy. Zatímco u vycházkových nárameníků je použit dracoun a nárameníky tak mají kovový zlatový (u skupiny zbraní) či stříbřitý (u skupiny služeb) odlesk, u nárameníků služebních je možno použít výšivku hedvábnou a nárameníky jsou tedy žluté (skupina zbraní) či bílé (skupina služeb). Stuha nárameníku má jeden (u nižších důstojníků) nebo dva (u vyšších důstojníků) průsvity, které mají stejnou barvu jako lemovka nárameníku. Nárameníky jsou vyztužené, opatřené ve špičce (oproti nárameníkům mužstva a poddůstojníků je zde špička "useknutá") zlatovým stejnokrojovým knoflíčkem. Rozlišovací znaky se nosí mezi hodnostními hvězdami a stejnokrojovým knoflíčkem v jeho blízkosti. Barva hodnostních hvězd a rozlišovacích znaků je stříbřitá pro skupinu zbraní, zlatová pro skupinu služeb (tj. "kontrastní" proti barvě stuhy). Pro nižší důstojníky jsou zavedeny menší, pro vyšší důstojníky větší hvězdy.

Polní nárameníky jsou přišívací jako nárameníky mužstva a poddůstojníků základní služby. Tvar mají stejný jako nárameníky vycházkové a služební a jsou opatřeny stejnokrojovým knoflíčkem barvy khaki, u letectva šedomodré (příp. mořeným) a jsou bez výztuhy. Barva stuhy je pro všechny skupiny khaki u letectva šedomodré, hodnostní hvězdy jsou mořené. Na polních náramenících se nenosí rozlišovací znaky. Polní nárameníky vojáků z povolání však nebyly příliš používány a záhy je nahradily pro použití v poli nárameníky služební.

Tabulka pro určování druhů vojsk podle barvy lemovek a průsvitů:

Druhy vojsk Lemovka a průsvity
Pěchota, výsadkové vojsko, hradní stráž (do r. 1952), dělostřelectvo, tankové vojsko, protiletadlové vojsko  
Spojovací vojsko, železniční vojsko, ženijní vojsko, chemické vojsko, zeměměřičstvo, stavební vojsko, PTP (TP)  
Letectvo
 
 
Týlové a administrativní jednotky - zdravotnictvo, intendantstvo, automobilnictvo, justice, administrativa  

 

Nárameníky generálů

pro tyto nárameníky platí vše co bylo řečeno u nárameníků pro důstojníky z povolání, mají však šířku 6,5cm, hvězdy jsou většího provedení než u vyšších důstojníků a bývají vytkávány. Stuha generálského nárameníku nemá průsvity a neexistuje v barvě stříbřité a bílé. Rovněž neexistují nárameníky s lemovkou barvy černé. Nejvyšší stupeň generálské hodnosti (generál armády - armádní generál) nepoužíval nikdy rozlišovacího znaku. Oproti důstojnickým nárameníkům byly generálské hvězdy u všech hodností seřazeny vždy v jedné řadě.

Hodnostní označení:

Do roku 1953:
Brigádní generál - jedna hvězda
Divisní generál - dvě hvezdy
Sborový generál - tři hvězdy
Generál armády - čtyři hvězdy

Od roku 1953:
Generálmajor - jedna hvězda
Generálporučík - dvě hvězdy
Generálplukovník - tři hvězdy
Armádní generál - čtyři hvězdy

Tabulka pro určování druhů vojsk podle barvy lemovek:

Druhy vojsk Lemovka a průsvity
Všechna pozemní vojska skupiny zbraní
 
 
Letectvo
 
 
Všechna pozemní vojska skupiny služeb
 
 

 

Shrnutí

Cílem této studie není podat vyčerpávající informaci o náramenících čs. armády. Chybí zde např. zcela nárameníky pro studenty vojenských škol apod. Cílem je pouze podat základní informace o složení a vzhledu nárameníků vojáků základní služby a z povolání, které se vyskytovaly u útvarů nejčastěji.
Mimo výše uvedené ještě existoval jeden druh nárameníků - nárameníky pro vrchního velitele branné moci. To ovšem není vojenský nárameník, resp. označení hodnosti ve vojenském slova smyslu. Funkci vrchního velitele branné moci zastával i v 50. letech stejně jako dnes prezident . Šlo o variaci na maršálské nárameníky sovětské armády. Základ nárameníku odpovídal generálskému nárameníku, byl však opatřen jedinou velikou vytkávanou hvězdou zaplňující téměř celou šířku nárameníku a státním znakem v místě rozlišovacího znaku.
Jak se mi bude dařit fotit další nárameníky ze své sbírky a sbírek kolegů, budu je postupně v příloze doplňovat.

Zpracoval: Petr Drahorád

PS: V následujících dnech a týdnech očekávejte doplňování této stránky

 

Příloha

Vyobrazení nárameníků - příklady na originálních exemplářích:
omluvte absenci některých stejnokrojových knoflíčků


Vojín zákl. služby pěchoty
vycházkový nárameník

 

Vojín zákl. služby týlových složek
vycházkový nárameník

Vojín zákl. služby spojař dělostřelectva nebo tank. vojska
vycházkový nárameník

Svobodník zákl. služby tankista
vycházkový nárameník
 

Desátník automobilnictva
vycházkový nárameník

Četař zákl. služby zdravotník letectva
vycházkový nárameník

Četař zákl. služby zdravotník
vycházkový nárameník

Staršina z povolání hudby pěchoty

Staršina z povolání "zbraní" spojař

Podporučík letectva
polní nárameník
 

Podporučík pěchoty "zbraní"
služební nárameník
 

Poručík letectva "zbraní" služební nárameník
 

Nadporučík technických vojsk
polní nárameník

Nadporučík protiletadlového vojska "zbraní"
vycházkový nárameník


Kapitán intendant "služeb"
služební nárameník

Štábní kapitán 1951-1953
Major 1953-1959
zdravotník "služeb" vycházkový nárameník

Major 1951-1953
Podplukovník 1953-1959
ženista "zbraní"
vycházkový nárameník

Podplukovník 1951-1953
Plukovník 1953-1959
dělostřelectva "služeb" (zbrojnictva)
služební nárameník

Brigádní generál 1951-1953
Generálmajor 1953-1959
"zbraní"

Brigádní generál 1951-1953
Generálmajor 1953-1959
"služeb"

 

Všechna práva vyhrazena. Klub vojenské historie Československo 1945 - 1990. © 2008